Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Giới thiệu về trang "Trang đích"

Giới thiệu về trang "Trang đích"


Các trang đích hiệu quả là yếu tố quan trọng để thu hút được chuyển đổi từ lưu lượng truy cập AdWords của bạn. Trang đích là trang trên trang web nơi khách hàng truy cập sau khi nhấp vào một trong những quảng cáo của bạn. Bạn có thể xem hiệu quả hoạt động của các trang đích trên Tìm kiếm, Hiển thị và Video trên trang "Trang đích". Bạn cũng sẽ có thể xem liệu trang đích của mình được tối ưu hóa cho thiết bị di động hay chưa.

Bài viết này giải thích dữ liệu nào được đưa vào trang "Trang đích".

Nội dung có trong trang "Trang đích"

Trang "Trang đích" cung cấp cho bạn bảng phân tích hiệu suất cho các trang bạn đang gửi lưu lượng từ quảng cáo của mình. Dữ liệu trang đích của bạn có sẵn ngay từ ngày 1 tháng 8 năm 2017.
Bạn sẽ nắm bắt nhanh những dữ liệu sau:
  • URL trang đích
  • Tỷ lệ nhấp thân thiện với thiết bị di động
  • Tỷ lệ nhấp AMP hợp lệ
  • Chỉ số hiệu suất, chẳng hạn như số nhấp chuột, chi phí, tỷ lệ chuyển đổi, v.v.
Báo cáo Trang đích kết hợp dữ liệu hiệu suất cho mỗi URL trang đích, bao gồm cả URL cuối cùng và URL cuối cùng trên thiết bị di động.
"Tỷ lệ nhấp thân thiện với thiết bị di động" là phần trăm số lần nhấp trên thiết bị di động đến một trang được công cụ kiểm tra Tính thân thiện với thiết bị di động của Google coi là thân thiện với thiết bị di động. Chỉ số này, hiện có sẵn cho Tìm kiếm, có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách các trang đích của bạn hiển thị trên thiết bị di động.
Bạn có thể xem trang nào có thể không được tối ưu hóa cho thiết bị di động bằng cách nhấp vào phần trăm trong cột "Tỷ lệ nhấp thân thiện với thiết bị di động". Bạn cũng có thể chạy kiểm tra Tính thân thiện với thiết bị di động cho mỗi trang này.
"Tỷ lệ nhấp AMP hợp lệ” là phần trăm số nhấp chuột quảng cáo vào trang đích AMP để tiếp cận một trang AMP hợp lệ, như được xác định bởi Trình xác thực AMP. Các trang đích có thể không tải như trang AMP nếu chúng được mã hoá không chính xác, vì vậy cột "Tỷ lệ nhấp chuột AMP hợp lệ" mang lại một cách nhanh chóng để xác định trang bạn cần phải khắc phục. Hiện tại, số liệu này chỉ đo lường số nhấp chuột từ Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm.
Giống như hầu hết các bảng khác, bạn cũng có thể thêm các cột bổ sung vào bảng bằng cách nhấp vào biểu tượng cột Cột và chọn Sửa đổi cột.
Bằng cách hiểu hiệu quả hoạt động của trang đích, ngoài quảng cáo và từ khóa, bạn có thể nhận được toàn bộ dữ liệu cần thiết để tối ưu hóa chiến dịch của mình.

Bài mới nhất


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc