Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Giới thiệu về tùy chọn đối sánh từ khóa

Loại đối sánh từ khóa giúp kiểm soát những tìm kiếm nào có thể kích hoạt quảng cáo của bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng đối sánh rộng để hiển thị quảng cáo của mình cho đối tượng rộng hoặc bạn có thể sử dụng đối sánh chính xác để tập trung vào những nhóm khách hàng cụ thể.
Bài viết này giải thích các loại đối sánh khác nhau có sẵn. Tìm hiểu thêm về cách thêm từ khóa.

Cách chúng hoạt động

Nhìn chung, tùy chọn đối sánh từ khóa càng rộng, tiềm năng lưu lượng truy cập từ khóa có càng nhiều. Ngược lại, tùy chọn đối sánh từ khóa càng hẹp, từ khóa sẽ càng có liên quan đến tìm kiếm của người nào đó.
Việc hiểu những khác biệt này có thể giúp bạn chọn tùy chọn phù hợp và có thể cải thiện lợi tức đầu tư của bạn.
Khi chọn loại đối sánh phù hợp cho từ khóa, chúng tôi thường khuyên nên bắt đầu bằng đối sánh rộng để tối đa hóa tiềm năng hiển thị quảng cáo của bạn trên tìm kiếm có liên quan. Và bạn có thể sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để theo dõi xem biến thể từ khóa nào đã kích hoạt quảng cáo của mình.

Các loại đối sánh khác nhau

Mỗi loại đối sánh sẽ kích hoạt quảng cáo của bạn để hiển thị cho tìm kiếm của khách hàng theo những cách khác nhau. Tiếp theo, hãy tìm hiểu thêm một chút về mỗi loại.

Lưu ý

Từ khóa không phân biệt chữ hoa chữ thường, nghĩa là từ khóa được đối sánh mà không tính đến chữ hoa hoặc chữ thường. Ví dụ: bạn không cần nhập cả "mũ dành cho nữ" và "Mũ dành cho nữ" làm từ khóa—chỉ cần "mũ dành cho nữ" sẽ bao gồm cả hai.
Như bạn sẽ tìm hiểu trong các mục tiếp theo, các ký hiệu có những ý nghĩa đặc biệt trong AdWords, vì vậy, bạn thường nên tránh sử dụng chúng. Ngoài ra, từ khóa không thể chứa các ký tự không theo tiêu chuẩn như: ! @ % , *
Bạn có thể sử dụng các loại đối sánh từ khóa với các chiến dịch hiển thị quảng cáo trên Mạng tìm kiếm. Trên Mạng hiển thị, từ khóa được coi là đối sánh rộng.

Đối sánh rộng (ví dụ)

Đối sánh rộng là loại đối sánh mặc định được gán cho tất cả các từ khóa của bạn. Quảng cáo có thể hiển thị trên những tìm kiếm bao gồm lỗi chính tả, từ đồng nghĩa, tìm kiếm có liên quan và các biến thể có liên quan khác.
 • Từ khóa ví dụ: mũ dành cho nữ
 • Tìm kiếm ví dụ: mua mũ quý bà
Tìm hiểu thêm về đối sánh rộng.

Công cụ sửa đổi đối sánh rộng (ví dụ)

Quảng cáo có thể hiển thị trên những tìm kiếm chứa cụm từ đã được sửa đổi (hoặc các biến thể gần giống, nhưng không phải những từ đồng nghĩa), theo bất kỳ thứ tự nào.
 • Ký hiệu:  +từ khóa
 • Từ khóa ví dụ: +mũ +nữ
 • Tìm kiếm ví dụ: mũ dành cho nữ
Tìm hiểu thêm về công cụ sửa đổi đối sánh rộng.

Đối sánh cụm từ (ví dụ)

Quảng cáo có thể hiển thị trên những tìm kiếm là cụm từ và các biến thể gần giống của cụm từ đó.
 • Ký hiệu "từ khóa"
 • Từ khóa ví dụ "mũ dành cho nữ"
 •  Tìm kiếm ví dụ: mua mũ dành cho nữ
Tìm hiểu thêm về đối sánh cụm từ.

Đối sánh chính xác (ví dụ)

Quảng cáo có thể hiển thị trên những tìm kiếm là cụm từ chính xác và các biến thể gần giống của cụm từ chính xác đó.
 • Ký hiệu [từ khóa]
 • Từ khóa ví dụ[mũ dành cho nữ]
 • Tìm kiếm ví dụ: mũ dành cho nữ
Tìm hiểu thêm về đối sánh chính xác.

Đối sánh phủ định (ví dụ)

Quảng cáo có thể hiển thị trên các tìm kiếm không có cụm từ này.
 • Ký hiệu:  -từ khóa
 • Từ khóa ví dụ: -nữ
 • Tìm kiếm ví dụ: mũ bóng chày
Tìm hiểu thêm về đối sánh phủ định.

Biến thể từ khóa gần giống

Để bạn không bỏ lữ những khách hàng tiềm năng, chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo của bạn cho các biến thể gần giống của từ khóa đối sánh cụm từ và từ khóa đối sánh chính xác để tối đa hóa tiềm năng của bạn nhằm hiển thị quảng cáo trên các tìm kiếm có liên quan. Các biến thể gần giống bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít, dạng số nhiều, từ viết tắt, biến thể từ gốc (chẳng hạn như sàn và làm sàn), chữ viết tắt và dấu. Vì vậy, không cần phải thêm riêng các biến thể gần giống làm từ khóa.
Ví dụ: nếu từ khóa đối sánh cụm từ là “kid’s scooter”, thì bạn vẫn muốn hiển thị quảng cáo của mình khi có người nào đó tìm kiếm “kids scooter” hoặc “kid scooters”.
Lưu ý rằng mặc dù chúng tôi hiển thị các biến thể gần giống của từ khóa đối sánh cụm từ và từ khóa đối sánh chính xác, nhưng các loại đối sánh này vẫn cung cấp cho bạn nhiều kiểm soát hơn đối sánh rộng. Đó là vì các từ khóa đối sánh rộng cũng hiển thị cho các từ đồng nghĩa và tìm kiếm có liên quan mà không được coi là các biến thể gần giống.
Đối với chiến dịch cài đặt ứng dụng, chúng tôi có thể mở rộng phạm vi của một số loại đối sánh từ khóa theo các cách cụ thể cho ứng dụng. Dưới đây là cách hoạt động:
 • Đối với từ khóa chính xác và cụm từ, chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi nhỏ (như thêm hoặc loại bỏ từ 'ứng dụng') đối với cụm từ tìm kiếm để đối sánh tốt hơn với từ khóa được nhắm mục tiêu của bạn.
 • Đối với từ khóa đối sánh rộng, chúng tôi có thể sử dụng thông tin danh mục ứng dụng để cải thiện cả tính chính xác của nhắm mục tiêu và phạm vi tiếp cận của bạn.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc